ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติมูลนิธิ article

ประวัติการจัดตั้งมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพในพระอุปถัมภ์ฯ

        มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ส่วนชื่อของมูลนิธิฯนั้นทางคณะกรรมการได้รับความกรุณาจากท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ซึ่งท่านให้ความหมายของชื่อว่า “ดุลยภาพนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสำหรับตัวมนุษย์และสำหรับสิ่งแวดล้อมทั้งปวง ดุลยภาพนี้เป็นภาวะที่ทำให้สิ่งทั้งหลายดำรงคงอยู่และดำเนินไปได้ด้วยดี”

        ต่อมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณารับมูลนิธิฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์

                 ประธานมูลนิธิฯ คนแรก คือ อาจารย์ภาวาส   บุนนาค          ท่านดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ 
                                                                                               ถึงวันที่ 20 เมษายน 2539 เนื่องจากถึงแก่กรรม
                 ประธานมูลนิธิฯ คนที่สอง คือ คุณหญิงเสริมศรี   บุนนาค      ท่านดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 ธ้นวาคม 2553

                 ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน คือ นพ.เฉก  ธนะสิริ
 
        ความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งมูลนิธิฯนั้น เนื่่องจากท่านประธานและคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนทุกคน ว่ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้ดีนั้น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่องนี้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นทางมูลนิธิฯจึงได้ตั้งว้ตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่วิธิการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเองแบบดุลยภาพบำบัด
2.เพื่อค้นคว้าวิจัยทางวิชาการด้านการบำบัดรักษาแบบดุลยภาพบำบัด
3.เพื่ออบรมบุคลากรผู้ให้บริการด้านการศึกษาแบบดุลยภาพบำบัด
4.เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบดุลยภาพบำบัด
5.เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทรัพย์สินของมูลนิธิฯเริ่มแรกมีเงินสดจำนวน 500,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งสิ้น
About Us

คณะกรรมการมูลนิธิ article
วัตถุประสงค์ article
กิจกรรมของมูลนิธิ articledot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletคลีนิกบ้านสวน
dot
Newsletter

dot


facebook ดุลยภาพบำบัด


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ
ที่อยู่ :  214 ปากซอย บางแวก 22 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
จังหวัด :กรุงเทพฯ;  รหัสไปรษณีย์ : 10160;   เบอร์โทร :  02-410-4283
อีเมล : dunyapab@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.dunyapab.org